پلاک سوخت تانکر FOX

پلاک سوخت تریلر تانکر حمل سوخت

پلاک سوخت تریلی تانکر

پلاک سوخت تانکر مارال، پلاک سوخت تانکر ماموت