پیچ و مهره محور FOX

پیچ و مهره فوکس مناسب برای محورهای دیسکی و کاسه ای

پیچ و مهره محور FOX

ااتصالات محور تریلی، اتصالات محور تریلر، اتصالات محور مارال، اتصالات محور ماموت