چراغ پرتکس 30 درجه چپ ASPOCK

چراغ پرتکس 30 درجه چپ آسپوک

کد فنی: 313404007

کابل: 1.25 متر

سیستم روشنایی تریلی، سیستم روشنایی تریلر، سیستم روشنایی کامیون

چراغ پرتکس تریلی، چراغ پرتکس تریلر، چراغ پرتکس مارال، چراغ پرتکس ماموت