چراغ پرتکس 90 درجه قرمز سفید چپ ASPOCK

چراغ پرتکس 90 درجه قرمز سفید چپ آسپوک

کد فنی: 313504017

کابل: 1.25 متر

سیستم روشنایی تریلی، سیستم روشنایی تریلر، سیستم روشنایی مارال، سیستم روشنایی ماموت، سیستم روشنایی کامیون

چراغ پرتکس تریلی، چراغ پرتکس تریلر، چراغ پرتکس مارال، چراغ پرتکس ماموت