چهارپهلو دوسررزوه ست بالابر محور کاسه ای FOX

چهارپهلو دوسررزوه ست بالابر محور تریلی

چهارپهلو دوسررزوه ست بالابر محور تریلر

چهارپهلو دوسررزوه ست بالابر محور مارال

چهارپهلو دوسررزوه ست بالابر محور ماموت