کاسه چرخ ولوو FH جلو شش پیچ

کاسه چرخ ولوو اف هاش جلو شش پیچ

کاسه چرخ DELTA 1599968

کاسه چرخ 1599968 دلتا

کد فنی: 1599968

کاسه ترمز تریلی، کاسه ترمز تریلر، کاسه ترمز مارال، کاسه ترمز ماموت، کاسه ترمز کامیون