کاسه چرخ BPW سه محور

کاسه چرخ ب پ دبلیو سه محور

کاسه چرخ DELTA0310967190

کاسه چرخ 0310967190 دلتا

کد فنی: 0310967190

کاسه ترمز تریلی، کاسه ترمز تریلر، کاسه ترمز مارال، کاسه ترمز ماموت، کاسه ترمز کامیون