کاسه چرخ FH 1655 و FM9 عقب

کاسه چرخ DELTA 1075310

کاسه چرخ ولوو  اف هاش 1655 و اف ام 9 عقب

کاسه چرخ VOLVO FH1655, FM9  عقب

کاسه چرخ دلتا 1075310 

کاسه ترمز تریلی، کاسه ترمز تریلر، کاسه ترمز مارال، کاسه ترمز ماموت، کاسه ترمز کامیون