کرپی 85*3*24 محور FOX

کرپی محور فوکس مناسب برای محورهای دیسکی و کاسه ای

خاموت محور فوکس 

کرپی 85*3*24 محور FOX

کرپی محور تریلی FOX، کرپی محور تریلی فوکس

کرپی تریلی، کرپی تریلر، کرپی مارال، کرپی ماموت، خاموت محور، خاموت تریلی، خاموت تریلر