کمک فنر کابین آکتروس فنردار

کمک کابین آکتروس فنردار

کد مایسان ماندو: Y6271101

MERCEDES BENZ NO

A3758900419, A3758900919, A9408903819

A9408904719, A9583171003, A9583171103

3758900419, 3758900919, 9408903819

9408904719, 9583171003, 9583171103

SACHS NO

281700001227, 281700001314, 281700001505

281700002206, 281700002207, 281700105411

نوع کمک فنر: روغنی

کمک فنر تریلی، کمک فنر تریلر، کمک فنر کامیون، کمک فنر مارال، کمک فنر ماموت