کمک فنر کابین جلو یک سر پیچ FH0040

کمک فنر کابین جلو یک سر پیچ اف هاش 0040

کمک کابین ولوو اف هاش/ اف ام

کمک کابین VOLVO FH/ FM

کد مایسان ماندو: C6289705

VOLVO NO

21111925، 3198836

SACHS NO

281700006070, 281700312695

نوع کمک فنر: روغنی

کمک فنر تریلی، کمک فنر تریلر، کمک فنر مارال، کمک فنر ماموت، کمک فنر کامیون