گریس FOX Lithium Complex EP2

گریس لیتیوم کامپلکس آبی FOX

نقطه ریزش: 260 درجه سانتی گراد

NLGI 2

بسته بندی: قوطی 1 کیلوگرمی FOX