گلگیر نیم دایره سه محور

گلگیر تریلی، گلگیر تریلر، گلگیر کامیون، گلگیر مارال، گلگیر ماموت