سیم بالابر رابط شیر برقی به کلید WABCO EBS-E

سیم بالابر رابط شیر برقی WABCO

سیم بالابر رابط شیر برقی وابکو

کد فنی: 0 050 413 449

ست WABCO EBS-E، ست EBS وابکو، رابط شیر برقی اصلی WABCO، رابط شیر برقی اصلی وابکو