ضربه گیر بالابر محور FOX

ضربه گیر بالابر محور فوکس

کد فنی فوکس: 01301314

ضربه گیر بالابر محور تریلی، ضربه گیر بالابر محور تریلر، ضربه گیر بالابر محور مارال، ضربه گیر بالابر محور ماموت