کابل برق اصلی تریلر WABCO EBS-E

کابل برق اصلی تریلر EBS-E وابکو

کد فنی: 0 120 173 449

طول کابل: 12 متر

کابل برق اصلی وابکو، کابل برق اصلی WABCO، ست WABCO EBS، ست EBS وابکو