کاسه چرخ FH1660 عقب

کاسه چرخ اف هاش 1660 عقب ولوو

کاسه چرخ VOLVO FH 1660 عقب

کاسه چرخ DELTA 1075309

کاسه چرخ 1075309 دلتا

کد فنی: 1075309

کاسه ترمز تریلی، کاسه ترمز تریلر، کاسه ترمز مارال، کاسه ترمز ماموت، کاسه ترمز کامیون