سیستم ترمز بادی

سیستم ترمز بادی
تصویر شماره 1

سیستم ترمز بادی در خودروهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.  سیستم ترمز بادی عملکرد سه سیستم ترمز مجزا را پوشش می دهد: ترمز پدالی، ترمز دستی، و ترمز اضطراری. عملکرد سیستم ترمز بادی به زبان ساده از طریق تبدیل نیروی فشار هوا به نیروی مکانیکی می باشد که قطعات متفاوتی جهت این تبدیل انرژی درگیرند.

عملکرد سیستم ترمز بادی

جهت ترمز گیری در این سیستم نیاز به فشار هوا می باشد که این هوای فشرده را کمپرسور فراهم می کند. زمانی که راننده پدال ترمز را فشار می دهد هوای فشرده وارد بوستر ترمز می شود. فشار هوا باعث حرکت دیافراگم داخل بوستر شده و باعث حرکت پیستون ها و متعاقبا جغجغه ترمز می شود. جغجغه ترمز میل بادامک را می چرخاند. چرخش بادامک، کفشکی ها را باز کرده و به سمت کاسه ترمز حرکت می دهد. اصطکاک حاصل از تماس کفشکی و کاسه ترمز موجب عمل ترمز گیری می شود. (تصویر شماره 1)

سیستم ترمز بادی
تصویر شماره 2

برخی از قطعات سیستم ترمز بادی عبارتند از:

 • کمپرسور
  کمپرسور هوای موردنیاز سیستم را فراهم کرده و این هوا را به تانک باد هدایت می کند تا فشار هوای سیستم در تعادل بوده و ترمز به درستی کار کند.
 • تانک باد
  تانک باد برای ذخیره هوای فشرده استفاده می شود. این هوا در مواقعی که کمپرسور بدرستی کار نکند، مورد استفاده قرار می گیرد.
 • فیلتر خشک کن
  فیلتر خشک کن بین کمپرسور و تانک باد قرار می گیرد و هوای ورودی به سیستم ترمز را از رطوبت، روغن و آلودگی ها تصفیه می کند. بوستر ترمز هوای فشرده کمپرسور را به نیروی مکانیکی تبدیل میکند.
 • بوستر ترمز
  بوستر ترمز شامل دیافرگم، فنر و میل پیستون می باشد. وقتی راننده پای خود را روی پدال می گذارد، فشار هوا باعث بالا رفتن دیافراگم و درنتیجه بیرون راندن میل پیستون می شود. (تصویر شماره 2)
 • جغجغه ترمز
  جغجغه ترمز توسط قرقره(دوشاخه) به بوستر ترمز متصل شده و فاصله کفشکی ها با کاسه ترمز را تنظیم می کند. وقتی فشار هوا باعث بیرون راندن میل پیستون بوستر می شود، نیروی حاصل از این حرکت جغجغه ترمز را حرکت می دهد و درنتیجه چرخش جغجغه، میل بادامک چرخیده و کفشکی ها از هم باز می شوند. (تصویر شماره 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *